Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

Ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει τον τομέα της Βιολογικής Γεωργίας Αναζήτηση Κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

1. Καν. (ΕΟΚ) του Συμβουλίου 2092/91 της 24ης Ιουνίου 1991 (L198,22.7.1991) για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής.
2. Καν. (ΕΟΚ) της Επιτροπής 94/92 της 14ης Ιανουαρίου 1992 (L11,17.1.1992) περί του καθεστώτος εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες.
3. Καν. (ΕΟΚ) της Επιτροπής 1535/92 της 15ης Ιουνίου 1992 (L11,17.1.1992) για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι και ΙΙΙ του Καν.2092/91.
4. Καν. (ΕΟΚ) του Συμβουλίου 2083/92 της 14ης Ιουλίου 1992 (L208,24.7.92) για την τροποποίηση του Καν.2092/91 ως προς τις εισαγωγές από τρίτες χώρες.
5. Καν. (ΕΟΚ) της Επιτροπής 3457/92 της 30ης Νοεμβρίου 1992 (L350,1.12.1992) για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων του πιστοποιητικού εισαγωγής από τρίτες χώρες.
6. Καν. (ΕΟΚ) της Επιτροπής 3713/92 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 1992 (L378,23.12.1992) για την παράταση της ημερομηνίας εφαρμογής του άρθρου 11.1 του Καν.2092/91.
7. Καν. (ΕΟΚ) της Επιτροπής 207/93 της 29ης Ιανουαρίου 1993 (L25,2.2.1993) για τον καθορισμό του περιεχομένου του παραρτήματος VI του Καν.2092/91.
8. Καν. (ΕΟΚ) της Επιτροπής 1593/93 της 25ης Ιουνίου 1993 (L239,24.9.1993) για την τροποποίηση του Καν.3713/92.
9. Καν. (ΕΟΚ) της Επιτροπής 2608/93 της 23ης Σεπτεμβρίου 1993 (L239,24.9.93) για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι, ΙΙ & ΙΙΙ του Καν.2092/91.
10. Καν. (ΕΟΚ) της Επιτροπής 468/94 της 2ας Μαρτίου 1994 (L59,3.3.94) για την τροποποίηση του παραρτήματος VI του Καν.2092/91.
11. Καν. (ΕΟΚ) της Επιτροπής 688/94 της 28ης Μαρτίου 1994 (L84,23.9.1994) για την παράταση της ημερομηνίας ισχύος του άρθρου 11.1 του Καν.2092/91.
12. Καν. (ΕΟΚ) του Συμβουλίου 1468/94 της 20ης Ιουνίου 1994 (L159,28.6.1994) για την παράταση ισχύος της παρέκκλισης του άρθρου 5.5 του Καν.2092/91.
13. Καν. (ΕΟΚ) της Επιτροπής 2381/94 της 30ης Σεπτεμβρίου 1994 (L255,1.10.1994) για την τροποποίηση του μέρους Α του παραρτήματος ΙΙ του Καν.2092/91.
14. Καν. (ΕΟΚ) της Επιτροπής 2580/94 της 24ης Οκτωβρίου 1994 (L237.25.10.1994) για την τροποποίηση του Καν.3713/92 αναβολή της ημερομηνίας εφαρμογής του άρθρου 11.1 του Καν.2092/91.
15. Καν. (ΕΟΚ) της Επιτροπής 529/95 της 9ης Μαρτίου 1995 (L54,10.3.1995) για την παράταση της προθεσμίας εφαρμογής του άρθρου 11.1 του Καν.2092/91 όσον αφορά τις εισαγωγές από ορισμένες τρίτες χώρες.
16. Καν. (ΕΟΚ) της Επιτροπής 1201/95 της 29ης Μαίου 1995 (L119,30.5.95) για την τροποποίηση του παραρτήματος VI-Γ του Καν.2092/91.
17. Καν. (ΕΟΚ) της Επιτροπής 1202/95 της 29ης Μαίου 1995 (L119,30.5.1995) για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι & ΙΙΙ του Καν.2092/91.
18. Καν. (ΕΟΚ) του Συμβουλίου 1935/95 της 22ας Ιουνίου 1995 (L186,5.8.1995) για την τροποποίηση του Καν.2092/91.
19. Καν. (ΕΟΚ) της Επιτροπής 418/96 της 26ης Μαρτίου 1996 (L59,8.3.1996) για την τροποποίηση του παραρτήματος VI του Καν.2092/91.
20. Καν. (ΕΟΚ) της Επιτροπής 522/96 της 26ης Μαρτίου 1996 (L77,27.3.1996) για την τροποποίηση του Καν.94/92 και του Καν.529/95 σχετικά με τις εισαγωγές προϊόντων Βιολογικής γεωργίας από τρίτες χώρες.
21. Καν. (ΕΚ) της Επιτροπής 314/97 της 20ης Φεβρουαρίου 1997 (L51,21.2.1997) για την τροποποίηση του Καν.94/92.
22. Καν. (ΕΚ) της Επιτροπής 345/97 της 26ης Φεβρουαρίου 1997 (L58,27.2.1997) για την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καν.207/93.
23. Καν. (ΕΚ) της Επιτροπής 1488/97 της 29ης Ιουλίου 1997 (L202,30.7.1997) για την τροποποίηση του Καν.(ΕΟΚ) 2092/91-τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙΑ, ΙΙΒ &VI του Καν.2092/91.
24. Καν. (ΕΚ) της Επιτροπής 1367/98 της 29ης Ιουνίου 1998 (L185,30.6.1998) για την τροποποίηση του Καν.94/92 περί του καθεστώτος εισαγωγών προϊόντων Βιολογικής γεωργίας από τρίτες χώρες.
25. Καν. (ΕΚ) της Επιτροπής 1900/98 της 4ης Σεπτεμβρίου 1998 (L247,5.9.98) για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του Καν.2092/91 για την ρύθμιση του υποστρώματος μανιταροκαλλιέργειας Βιολογικής παραγωγής.
26. Καν. (ΕΚ) της Επιτροπής 330/99 της 12ης Φεβρουαρίου 1999 (L40,13.2.99) για την τροποποίηση του παραρτήματος VI-Γ του Καν.2092/91.
27. Καν. (ΕΚ) του Συμβουλίου 1804/99 της 19ης Ιουλίου 1999 (L222, 24.8.99) για την συμπλήρωση για τα κτηνοτροφικά προϊόντα του Καν.(ΕΟΚ) 2092/91 για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής.
28. Καν. (ΕΚ) της Επιτροπής 331/2000 της 17ης Δεκεμβρίου 1999 (L48/1,19.2.2000) για την τροποποίηση του παραρτήματος V του Καν.(ΕΟΚ) 2092/91 του Συμβουλίου για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής.