Ανάκτηση Πατρικού Επωνύμου

Αφορά στην ανάκτηση πατρικού επωνύμου Έγγαμης που έχει παντρευτεί πριν την 18/ 02 / 1983

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟΥ
  2. Αστυνομική Ταυτότητα
  3. Υποβολή από την ενδιαφερόμενη σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, η οποία είναι αμετάκλητη

Attachments