Διόρθωση Ηλικίας

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ (ΑΠΛΗ)
  2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης που να έχει συνταχθεί σε 90 ημέρες από τη γέννηση
  3. Για τους άνδρες, πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων (στην περίπτωση αυτή πρώτα διορθώνονται τα Μητρώα Αρρένων με Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης)

Παρατηρήσεις:

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, η διόρθωση γίνεται με:
1. Βεβαίωση βαπτίσεως
2. Πιστοποιητικό Δημοτικού Σχολείου, παλαιό δελτίο ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή πιστοποιητικό γεννήσεως που να έχει εκδοθεί από τα παλαιά και μη ισχύοντα Δ/για, Διαβατήριο.
3. Υπεύθυνη Δήλωση (βλέπε παραπάνω δικαιολογητικά αρχικής εγγραφής)

Attachments