Διόρθωση Κυρίου Ονόματος

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ (ΑΠΛΗ)
  2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί το κύριο όνομα
  3. Για τους άνδρες, πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων (στην περίπτωση αυτή πρώτα διορθώνονται τα Μητρώα Αρρένων με Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης)

Attachments