Εγγραφή αλλοδαπών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. ΑΙΤΗΣΗ (ΠΡΟΤΥΠΟ)
 2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΡΟΤΥΠΟ)
 3. Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
 4. Πρακτικό ορκωμοσίας
 5. Πιστοποιητικό γεννήσεως του ενδιαφερόμενου, από τη χώρα του και μεταφρασμένο με τις ανάλογες σφραγίδες
 6. Ληξιαρχική πράξη γάμου από τη χώρα του και μεταφρασμένη με τις ανάλογες σφραγίδες, αν έχει τελεστεί στο εξωτερικό (για τους έγγαμους)
 7. Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως παιδιών από τη χώρα τους και μεταφρασμένες με τις ανάλογες σφραγίδες, αν έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, δηλωτικό αναγνώρισης εξώγαμου τέκνου σε περίπτωση που υπάρχει
 8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τη χώρα τους και μεταφρασμένo από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 9. Για τους άνδρες, απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης για εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων.
 10. Διαβατήριο
 11. Άδεια παραμονής

Παρατηρήσεις:

Υπεύθυνη Δήλωση περί μη εγγραφής σε άλλο Δημοτολόγιο.

Attachments