Εγγραφή ενηλίκου σε δημοτολόγιο όταν είναι γραμμένος μόνο στα μητρώα αρρένων

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. ΑΙΤΗΣΗ (ΠΡΟΤΥΠΟ)
  2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΡΟΤΥΠΟ)
  3. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων
  4. Ληξιαρχική πράξη γέννησης που να έχει συνταχθεί σε 90 ημέρες από τη γέννηση.
  5. Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων του.
  6. Ληξιαρχική πράξη γάμου δική του, εάν είναι έγγαμος.

Παρατηρήσεις:

Στην υπεύθυνη δήλωση να αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι εγγεγραμμένος στο Δημοτολόγιο άλλου Δήμου.

Attachments