Επανεγγραφή ανύπαρκτων στα Μητρώα Αρρένων

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Παρατηρήσεις:

Γίνεται επανεγγραφή στο Μητρώο Αρρένων, με τα ίδια στοιχεία και το έτος γέννησης

Επανεγγραφή ανύπαρκτων στα Μητρώα Αρρένων