Προσβολή πατρότητας

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ
  2. Τελεσίδικη Δικαστική απόφαση
  3. Έκθεση αποδοχής και παραίτησης όλων των ενδιαφερομένων από τα ένδικα μέσα ή Έκθεση επίδοσης προς τον εναγόμενο
  4. Πιστοποιητικό τελεσιδικίας
  5. Ταυτότητα του δηλούντος

Attachments