Χορήγηση Πιστοποιητικού πλησιεστέρων συγγενών

Όταν ζητείται από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εισαγγελική παραγγελία.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. ΑΙΤΗΣΗ (ΠΡΟΤΥΠΟ)
  2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΡΟΤΥΠΟ)
  3. Ληξιαρχική Πράξη θανάτου

Παρατηρήσεις:

Συμπληρώνονται δύο (2) Υπεύθυνες Δηλώσεις μαρτύρων.

Attachments