ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Ιθάκης (Σ.Φ.Η.Ο. Δήμου Ιθάκης)

 

Πρόγραμμα: «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων Ιθάκης»
Τίτλος Πράξης: Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Ιθάκης (Σ.Φ.Η.Ο. Δήμου Ιθάκης)
Προϋπολογισμός: 29.760,00 €
Χρηματοδότηση Πράσινου Ταμείου: 29.760,00 €
Ίδιοι πόροι ΔΙ:
Ημερομηνία έναρξης: 21/07/2021
Ημερομηνία λήξης:
Σύντομη Περιγραφή Έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) για το Δήμο Ιθάκης, σύμφωνα με το Ν. 4710/2020 (ΦΕΚ 142 Α’ / 23.07.2020) «Προώθηση της Ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» και την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/05.10.2020 (ΦΕΚ 4380 Β’ / 05.10.2020).
Λοιπές πληροφορίες Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου (https://prasinotameio.gr/)