Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνώρισης

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. ΑΙΤΗΣΗ (ΠΡΟΤΥΠΟ)
  2. Συμβολαιογραφική ή Δικαστική Πράξη αναγνώρισης
  3. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης στην οποία να φαίνεται η αναγνώριση
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακή κατάστασης αναγνωρίσιμου και αναγνωρισθέντα

Παρατηρήσεις:

Η αίτηση συμπληρώνεται από τους γονείς αν είναι ανήλικο τέκνο

Attachments