Επαναδημότευση

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. ΑΙΤΗΣΗ (ΠΡΟΤΥΠΟ)
  2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΡΟΤΥΠΟ)
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους έγγαμους) για μεταδημότευση στο Δήμο Τρικκαίων – Ζητείται και αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας
  4. Πιστοποιητικό γέννησης (για τους άγαμους) – Ζητείται και αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας

Παρατηρήσεις:

Στην υπεύθυνη δήλωση να αναγράφεται ότι γίνεται επαναδημότευση για μια και μόνο φορά.

Attachments