ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΧ 1/2019

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Θα διεξάγει Δημόσια κλήρωση για την κάλυψη μιας (1) θέσης μεταξύ δύο (02) αιτούντων, λόγω απόλυτης ισοβαθμίας, για τον κωδικό θέσης 101 Ειδικότητα: ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2019 Ανακοίνωσης του Δήμου Ιθάκης .

Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Τετάρτη  6 Νοεμβρίου  2019 και ώρα 13:00΄στο Δημαρχείο Ιθάκης ( Σπ. Ράζου 138, 1ος όροφος, στην αίθουσα Συνεδριάσεων).

Την κλήρωση θα διενεργήσει Επιτροπή η οποία αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους:

  1. Βλασσόπουλο Ιωάννη του Γρηγορίου μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού με βαθμό Α΄
  2. Οικονόμου Αμαλία του, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Α΄
  3. Παΐζη Χρυσόστομη του Γεωργίου μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Α΄

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η υπάλληλος Χαλκιοπούλου Αναστασία του Γερασίμου, κλάδου ΔΕ14 Διοικητικού με βαθμό Α΄

Στην κλήρωση καλούνται και οι δύο (02) ισοψηφούν τες με κωδικό θέσης 101 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ / ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ οι οποίοι ισοψήφησαν λόγω εντοπιότητας με μηδέν (0) μόρια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Γ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ