ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ