ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ