ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ