ΠΙΝΑΚEΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ