ΠΙΝΑΚEΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ