ΠΙΝΑΚEΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ