ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 43ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020