ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο Δήμος Ιθάκης ανακοινώνει ότι η Ομάδα Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD Κεφαλονιάς – Ιθάκης του Δικτύου Συνεργασίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης, προσκαλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, να υποβάλλουν προτάσεις έργων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρησιμοποιηθούν από το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Κεφαλλονιάς και Ιθάκης. Σχετικές λεπτομέρειες στο site ionianlag.gr, στην ενότητα προκηρύξεις: « 1η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα»