ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ – ΙΘΑΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΘΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η Π.Ε. Κεφαλονιάς – Ιθάκης αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο και την αρμοδιότητα του Δήμου Ιθάκης στη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στα όρια του Δήμου του, καθώς:

1. Οφείλει να τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας που συνεχώς προσαρμόζεται στις ανάγκες της κυκλικής οικονομίας και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος.

2. Οφείλει ως ο εγγύτερος στον πολίτη βαθμός Διοίκησης, να υποδείξει ενδεδειγμένες λύσεις για ορθή ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων του με τις αναγκαίες υποδομές.

3. Οι ενδεδειγμένες όμως αυτές λύσεις, απαιτούν υποχρεωτικά εξοπλισμό και υποδομές που κανένας Δήμος στη χώρα μας δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει με ιδίους πόρους, παρότι ο κάθε Δήμος με τη διαχείριση των αποβλήτων του παράγει αποτελέσματα προς το γενικό δημόσιο όφελος.

4. Η υλοποίηση έργων με ίδιους πόρους θα είχε ως αποτέλεσμα την υπερβολική αύξηση των τελών προς τους δημότες, γεγονός μη αποδεκτό από κοινωνική άποψη.

5. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει σε κάθε κράτος μέλος της για τη διαχείριση ορισμένων υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, όπως τη διαχείριση αποβλήτων, τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης για εξοπλισμό και υποδομές για να καλύψει το σύνολο ή μέρος του κόστους που απορρέει από τις υποχρεώσεις της δημόσιας υπηρεσίας με την προϋπόθεση ότι αυτά αποτελούν μέρος ενός σχεδίου ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

6. Η αίτηση χορήγησης χρηματοδότησης έργων για ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων του Δήμου μέσω δημόσιων προσκλήσεων (π.χ. ΕΣΠΑ) απαιτεί δύο σημαντικές προϋποθέσεις: α) τα έργα να είναι εγκεκριμένα από το ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και β) να διαθέτουν σχετική ωρίμανση ως προς τις προπαρασκευαστικές ενέργειες (μελέτες, αδειοδοτήσεις, τεύχη δημοπράτησης κ.λπ.)

Στηρίζει το ΔΗΜΟ ΙΘΑΚΗΣ με την έναρξη υλοποίησης της «Ωρίμανσης Πράξεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Ιθάκης» για την εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και λοιπών υποστηρικτικών/ προπαρασκευαστικών μελετών, την εκπόνηση τεχνικών μελετών ωρίμανσης έργων και τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης.

Σύμφωνα με τη συνεργασία αυτή και την υλοποίηση των ανωτέρω, θα προωθηθούν τα προτεινόμενα έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Ιθάκης για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Τα έργα στο Δήμο Ιθάκης αφορούν: α) αναβάθμιση του υφιστάμενου ΣΜΑ σε υποδομές και εξοπλισμό, β) ανάπτυξη δικτύου συλλογής και μεταφοράς βιοαποβλήτων (καφέ κάδοι, απορριμματοφόρο, κ.λπ.), γ) δημιουργία Πράσινου Σημείου και Πράσινες Νησίδες και δ) κατασκευή δημοτικής μονάδας κομποστοποίησης.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συμμετέχει έμπρακτα σε κάθε προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος.

Ο Aντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης