Ανάρτηση των προσωρινών πινάκων κατάταξης της υπ’ αριθμ. 4190/17-08-2023 ανακοίνωσης για την πρόσληψη, συνολικά πέντε (5) ατόμων, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων του Δήμου Ιθάκης.

Σημειωτέον ότι οι υποψήφιοι προκειμένου να δουν τη σειρά κατάταξής τους θα πρέπει να λάβουν υπόψιν τους ότι εμφανίζονται στους εν λόγω πίνακες βάσει των αρχικών γραμμάτων του επιθέτου και του κυρίου ονόματος και των τριών τελευταίων ψηφίων του αριθμού φορολογικού μητρώου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους/ις ενδιαφερομένους/ες η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δυο (2) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής τους. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από 04/9/2023 έως και 05/9/2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prosopiko@ithaki.gr

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων – προσληπτέων. Οι τελικοί πίνακες αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του δήμου.