ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 26/03/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 26/03/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ –

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ , Τ.Κ.: 283 00

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης

Τηλ. : 26740 23920, Φαξ : 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

 

 

                           ΙΘΑΚΗ,  22-3-2018

                                 Αρ. Πρωτ.: 1944

 

 

 

 

 

                                         ΠΡΟΣ:

        Τα μέλη της Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  7ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018

 

   Σας προσκαλούμε στην 7η – τακτική – συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης που θα διεξαχθεί στο κτίριο του Διοικητηρίου την 26η του μηνός Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 

 

1.     Έγκριση και παραλαβή της  μελέτης με τίτλο : < ΜΕΛΕΤΗ   ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ   ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ   ΣΚΑΦΩΝ ΙΘΑΚΗΣ > (Εισήγηση : Τεχν. Υπηρεσία)

2.     Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. (Εισήγηση : Οικον. Υπηρεσία)

3.     Έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και διάθεση (ψήφιση) των σχετικών πιστώσεων που αφορούν την ανάθεση προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης έτους 2018. (Εισήγηση : Οικον. Υπηρεσία)

4.     Έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και διάθεση (ψήφιση) των σχετικών πιστώσεων που αφορούν την ανάθεση υπηρεσιών για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης έτους 2018. (Εισήγηση : Οικον. Υπηρεσία)

5.     Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων – έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων. (Εισήγηση : Οικον. Υπηρεσία)

6.     Λήψη απόφασης για μερική ανάκληση δεσμεύσεων. (Εισήγηση : Οικον. Υπηρεσία)

7.     Κατάρτιση όρων της δημοπρασίας μίσθωσης χώρου στάθμευσης οχημάτων εντός οικισμού  της Τ. Κοινότητας Σταυρού του Δήμου Ιθάκης. (Εισήγηση : Γραφείο Εσόδων)

 

 

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ