News

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

🏡Ο Δήμος Ιθάκης σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ιθακησίων Μελβούρνης καλεί όλους τους μη μόνιμους κατοίκους ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ιθάκη να εξετάσουν το ενδεχόμενο να διαθέσουν τα ακίνητά τους προς ενοικίαση. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία για προσπάθεια αντιμετώπισης της έλλειψης διαμονής στο νησί, ειδικά κατά την περίοδο αιχμής, για εργαζόμενους που επισκέπτονται για να αναλάβουν μια σειρά υπηρεσιών στο Νησί.

Εάν ενδιαφέρεστε να προσφέρετε το ακίνητό σας προς ενοικίαση παρακαλώ στείλτε μια επικοινωνία στο info@ithaki.gr ή εναλλακτικά καλέστε στο 0011 30 26740 23920.

Ο Δήμος Ιθάκης θα φέρει σε επαφή τους ιδιοκτήτες ακινήτων για να διευκολύνει τη ρύθμιση για βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ενοικιάσεις.

Municipality of Ithaca calling on all non-resident Ithacan property owners with currently vacated premises to consider making available their properties for rental. This is an initiative to try and address the shortage of accommodation on the island, especially during peak season, for workers visiting to undertake a range of services.

If you are interested in offering your property for rental please send a communication to info@ithaki.gr or alternatively call 0011 30 26740 23920 The Town Hall has advised the IPS it is happy to liaise with property owners to facilitate setting up an arrangement for short and long term rentals.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ

                                                    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το  πρακτικό της 7ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης έτους 2023.

                                                                                                         Πράξη 28η                                                

Ιθάκη, σήμερα στις 9 Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30΄ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική (ΕΞ  ΑΝΑΒΟΛΗΣ) δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, παρόντος του Δημάρχου Ιθάκης κ. Διονύσιου Γερ. Στανίτσα, έπειτα από την αρ. 865/7-3-2023 (νεότερη) έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΦΙΑΜΠΟΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, και το άρθρο 3, παρ. 10 της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών αριθ. 16852/06.04.2011 «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου» (Β’ 661, Α.Δ.Α.:4ΑΓΝΚ-Θ).

Η συνεδρίαση αρχικά είχε οριστεί για τις 8 Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30΄, με την πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 820/3.3.2023, η οποία και είχε επιδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του N. 4555/18 – ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’ , Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, εφόσον ήταν παρόντα από τα 17 μέλη του τα 13 και αναλυτικά :

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Πρόεδρος)  8 ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ
2 ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Γραμματέας)  9 ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Π. ΚΩΝ/ΝΟΣ
3 ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10 ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
4 ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 11 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
5 ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12 ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ
6 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 13 ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
7 ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ (ΒΙΝΑ) ΓΕΩΡΓΑΝΑ
           ΑΠΟΝΤΕΣ (Αν και νομίμως προσκληθέντες) 
1 ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπρόεδρος)  3 ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
2 ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  4 ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ (προσήλθε στο 2ο θέμα)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει προς συζήτηση το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης (Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.) και αφού το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την συζήτηση του θέματος ως κατεπείγοντος, αναφέρεται στην παρακάτω πρόταση ψηφίσματος της Δημοτικής Παράταξης της Μειοψηφίας ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΘΑΚΗΣ :

                                                                 «  Ιθάκη 8-3-2023

Κύριε Πρόεδρε,

Σας καταθέτουμε πρόταση ψηφίσματος για την συνεδρίαση της Πέμπτης 9-3-2023.

 Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

 ΨΗΦΙΣΜΑ

 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιθάκης εκφράζει την θλίψη του για τον χαμό των δεκάδων συνανθρώπων μας στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες τους.

 Θεωρούμε αυτονόητη την πλήρη διερεύνηση των αιτιών.

 Να μην υπάρξει κανενός είδους συγκάλυψη.

 Η ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων στις σιδηροδρομικές μεταφορές δεν πρέπει να γίνεται θυσία για τα κέρδη των εταιρειών.

 Πρέπει να παρθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα από την Κυβέρνηση, για την ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω πρόταση ψηφίσματος της Δημοτικής Παράταξης της Μειοψηφίας ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΘΑΚΗΣ, καθώς και την διαλογική συζήτηση όπως αυτή αναλυτικά καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά :

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

 Υιοθετεί την πρόταση ψηφίσματος της Δημοτικής Παράταξης της Μειοψηφίας ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΘΑΚΗΣ για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, η οποία έχει ως εξής :

« Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιθάκης εκφράζει την θλίψη του για τον χαμό των δεκάδων συνανθρώπων μας στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες τους.

 Θεωρούμε αυτονόητη την πλήρη διερεύνηση των αιτιών.

 Να μην υπάρξει κανενός είδους συγκάλυψη.

 Η ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων στις σιδηροδρομικές μεταφορές δεν πρέπει να γίνεται θυσία για τα κέρδη των εταιρειών.

 Πρέπει να παρθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα από την Κυβέρνηση, για την ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων».

     Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 28/2023.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                            ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ