ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης που υπέστησαν ζημιές από το καιρικό φαινόμενό ‘ΙΑΝΟΣ’