ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 3463/2006 (Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΦΕΚ 87/Α/2010))
2. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018)
3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 1 ΠΔ 161/2000 (ΦΕΚ 145 Α)
4. Την από 11/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
5. Την ανάγκη απολύμανσης των κάτωθι αναφερόμενων σχολικών μονάδων του νησιού μας, λόγω της εμφάνισης ενεργών κρουσμάτων του ιού, για την προστασία ολόκληρης της σχολικής κοινότητας.
6. Την ανάγκη αναστολής διάρκειας τριών ημερών λόγω της μετακίνησης του συνεργείου απολύμανσης, από την έδρα του Κεφ/νιά, στην Ιθάκη.
Αποφασίζει
1. Την αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως, του Γυμνασίου, των Λυκείων, του Νηπιαγωγείου και του Παιδικού Σταθμού για τρεις (3) ημέρες από Δευτέρα 1/3/2021 έως και Τετάρτη 3/3/2021.
2. Την απολύμανση των κτιρίων που εδράζονται οι εν λόγω σχολικές μονάδες καθώς και των λεωφορείων μεταφοράς των μαθητών σε αυτές.
3. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιθάκης και να κοινοποιηθεί για δικές τους ενέργειες στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλονιάς και Ιθάκης, στα σχολεία του Δήμου, στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιθάκης και στα Μ.Μ.Ε.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ