ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ