ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ