ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ