ΠΙΝΑΚEΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ