ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 37ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020 – ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ