ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 3-4-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ                                    

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ, Τ.Κ. 283 00

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης

Τηλ : 26740 23920, Φαξ: 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

 

 

  ΙΘΑΚΗ,  28-3-2018

Αρ. πρωτ. : 2028

 
   

 

 

ΠΡΟΣ:

– Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

– Δήμαρχο Ιθάκης.

 

 
   
     

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΤΗΣ 5ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείστε την  Τρίτη 3 Απριλίου 2018 και ώρα 18:00΄ να προσέλθετε στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, στην 5η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  :

 1. Επικαιροποίηση της αρ. 77/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : Αποδοχή της απ΄ευθείας παραχώρησης με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στο Δήμο Ιθάκης. (Εισήγηση: Πρόεδρος ΔΣ)

 

 1. Αίτηση ΝΚΟΛΑΟΥ ΜΑΝΤΑΛΑ για χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου για όλο το 24ωρο, επαγγελματικού αυτοκινήτου στο πεζόδρομο που διατηρεί το κατάστημά του στη Κεντρική Πλατεία Βαθέως Ιθάκης. (Εισήγηση: Επιτροπή Κοινοχρήστων χώρων Δ. Ιθάκης)

 

 1. Λήψη απόφασης περί καθορισμού ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για έτος 2018. (Εισήγηση: Γραφείο Αδειών Καταστημάτων)

 

 1. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία)

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Εργασιών / Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών. (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία)

 

 1. Έγκριση δαπανών φιλοξενίας του Υφυπουργού Ναυτιλίας στην Ιθάκη και ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη αυτών. (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία)

 

 1. Έγκριση της αρ. 43/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. (Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή)

 

 1. Διαγραφές οφειλών σχετικά με το δημοτικό φόρο 0,5%. (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία)

 

 1. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Βορείου Ιθάκης. (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία)

 

 1. Ανάθεση έργων, μελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016. (Εισήγηση: Γραφείο Προγραμματισμού)

 

 1. Έγκριση της αρ. 41/2018 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιθάκης: Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΔΚΕΙ 2018. (Εισήγηση: Πρόεδρος ΝΠΔΔ)

 

Κοινοποίηση:

 

Βουλευτή Ν. Κεφ/νίας. κ. Αφροδίτη Θεοπεφτάτου – ΑΘΗΝΑ
  Αντιπ/ρχη Π.Ε.Κεφ/νίας κ. Παναγή Δρακουλόγκωνα – ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
  Έπαρχο Ιθάκης κ. Σπυρίδωνα Τσιντήλα – ΙΘΑΚΗ.
  Παρέδρους και εκπροσώπους  Τοπικών Κοινοτήτων.
  Τοπικές κομματικές οργανώσεις.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ