ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 21-4-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ                                    

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ, Τ.Κ. 283 00

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης

Τηλ : 26740 23920, Φαξ: 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

ΙΘΑΚΗ,  17-4-2018

Αρ. πρωτ. : 2350

                         

            

 

                 ΠΡΟΣ:

  – Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

  – Δήμαρχο Ιθάκης.

 

             

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΤΗΣ 6ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  

     Καλείστε το Σάββατο 21 Απριλίου 2018 και ώρα 18:00΄ να προσέλθετε στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, στην 6η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης  :

 

  1. Έγκριση της αρ. 59/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. (Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή)

 

  1. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Νοτίου Ιθάκης. (Εισήγηση: Τεχν. Υπηρ. Δήμου Κεφ/νίας)

 

  1. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Εργασιών / Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών. (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία)

 

  1. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. (Εισήγηση: Γραφείο Προγραμματισμού)

 

  1. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. (Εισήγηση: Γραφείο Προγραμματισμού)

 

Κοινοποίηση:     

  1.  
Βουλευτή Ν. Κεφ/νίας. κ. Αφροδίτη Θεοπεφτάτου – ΑΘΗΝΑ
  1.  
Αντιπ/ρχη Π.Ε.Κεφ/νίας κ. Παναγή Δρακουλόγκωνα – ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
  1.  
Έπαρχο Ιθάκης κ. Σπυρίδωνα Τσιντήλα – ΙΘΑΚΗ.
  1.  
Παρέδρους και εκπροσώπους  Τοπικών Κοινοτήτων.
  1.  
Τοπικές κομματικές οργανώσεις.

     

                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ