ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2023 ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ «ΕΛΠΗΝΩΡ»