ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ

                                                    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το  πρακτικό της 7ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης έτους 2023.

                                                                                                         Πράξη 28η                                                

Ιθάκη, σήμερα στις 9 Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30΄ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική (ΕΞ  ΑΝΑΒΟΛΗΣ) δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, παρόντος του Δημάρχου Ιθάκης κ. Διονύσιου Γερ. Στανίτσα, έπειτα από την αρ. 865/7-3-2023 (νεότερη) έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΦΙΑΜΠΟΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, και το άρθρο 3, παρ. 10 της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών αριθ. 16852/06.04.2011 «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου» (Β’ 661, Α.Δ.Α.:4ΑΓΝΚ-Θ).

Η συνεδρίαση αρχικά είχε οριστεί για τις 8 Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30΄, με την πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 820/3.3.2023, η οποία και είχε επιδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του N. 4555/18 – ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’ , Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, εφόσον ήταν παρόντα από τα 17 μέλη του τα 13 και αναλυτικά :

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Πρόεδρος)  8 ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ
2 ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Γραμματέας)  9 ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Π. ΚΩΝ/ΝΟΣ
3 ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10 ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
4 ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 11 ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
5 ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12 ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ
6 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 13 ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
7 ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ (ΒΙΝΑ) ΓΕΩΡΓΑΝΑ
           ΑΠΟΝΤΕΣ (Αν και νομίμως προσκληθέντες) 
1 ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπρόεδρος)  3 ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
2 ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  4 ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ (προσήλθε στο 2ο θέμα)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει προς συζήτηση το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης (Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.) και αφού το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την συζήτηση του θέματος ως κατεπείγοντος, αναφέρεται στην παρακάτω πρόταση ψηφίσματος της Δημοτικής Παράταξης της Μειοψηφίας ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΘΑΚΗΣ :

                                                                 «  Ιθάκη 8-3-2023

Κύριε Πρόεδρε,

Σας καταθέτουμε πρόταση ψηφίσματος για την συνεδρίαση της Πέμπτης 9-3-2023.

 Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

 ΨΗΦΙΣΜΑ

 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιθάκης εκφράζει την θλίψη του για τον χαμό των δεκάδων συνανθρώπων μας στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες τους.

 Θεωρούμε αυτονόητη την πλήρη διερεύνηση των αιτιών.

 Να μην υπάρξει κανενός είδους συγκάλυψη.

 Η ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων στις σιδηροδρομικές μεταφορές δεν πρέπει να γίνεται θυσία για τα κέρδη των εταιρειών.

 Πρέπει να παρθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα από την Κυβέρνηση, για την ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω πρόταση ψηφίσματος της Δημοτικής Παράταξης της Μειοψηφίας ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΘΑΚΗΣ, καθώς και την διαλογική συζήτηση όπως αυτή αναλυτικά καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά :

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

 Υιοθετεί την πρόταση ψηφίσματος της Δημοτικής Παράταξης της Μειοψηφίας ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΘΑΚΗΣ για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, η οποία έχει ως εξής :

« Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιθάκης εκφράζει την θλίψη του για τον χαμό των δεκάδων συνανθρώπων μας στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες τους.

 Θεωρούμε αυτονόητη την πλήρη διερεύνηση των αιτιών.

 Να μην υπάρξει κανενός είδους συγκάλυψη.

 Η ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων στις σιδηροδρομικές μεταφορές δεν πρέπει να γίνεται θυσία για τα κέρδη των εταιρειών.

 Πρέπει να παρθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα από την Κυβέρνηση, για την ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων».

     Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 28/2023.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                            ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ