Αίτημα του Δήμου Ιθάκης όπως το ποσό των χρημάτων που προέρχεται από την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών, λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του προηγούμενου αναδόχου του έργου της κατασκευής επέκτασης-αναβάθμισης Λιμένος Πισαετού Ιθάκης, διατεθεί εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για εκτέλεση έργων στο Νησί της Ιθάκης.